Regulamin sklepu sanogama.pl

REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ OBOWIĄZUJĄCY OD 01.06.2020

§ 1 DEFINICJE

Użyte w poniższym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:

 1. Sklep Sanogama prowadzony przez Sanogama Spółka z o.o., z siedzibą w Gdyni, ul. Jerzego Waszyngtona 34 / 36 , 81-342 Gdynia, wpisaną przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000816075 , NIP: 5862351088; REGON 384953350.
 2. Sklep Sanogama jest usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 3. Portal internetowy prowadzony pod adresem sanogama.pl, za pośrednictwem którego Sklep Sanogama świadczy usługi elektroniczne związane ze sprzedażą wysyłkową.
 4. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca zakupów w sklepie internetowym.
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – podstrona Portalu chroniona indywidualnym hasłem, na której gromadzone są informacje o Kupującym i dokonywanych przez niego zamówieniach.
 7. Użytkownik – Kupujący, który dokonał rejestracji indywidualnego Konta w Portalu.
 8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług i sprzedaży wysyłkowej określający zasady korzystania z Portalu, świadczonych za jego pośrednictwem usług drogą elektroniczną związanych z dokonywaniem zamówień oferowanych na Portalu towarów, będący Regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Sanogama świadczy drogą elektroniczną, za pośrednictwem Portalu, usługi związane z wysyłkową sprzedażą towarów, w tym wyrobów medycznych wydawanych bez recepty lekarza.
 2. Złożenie zamówienia na towary oferowane przez Sklep Sanogama oraz realizacja zamówień złożonych za pośrednictwem Portalu odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu w treści obowiązującej na dzień złożenia zamówienia oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wszystkie towary oferowane przez Sklep Sanogama są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz znajdują się w legalnym obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie stosownych przepisów prawa lub decyzji właściwych władz administracyjnych.
 4. Wszystkie użyte na Portalu nazwy towarów, marek oraz znaki graficzne są własnością ich producentów, podmiotów odpowiedzialnych lub innych osób uprawnionych.
 5. Za zamówione w Sklepie Sanogama towary i przesyłkę można zapłacić w sposób opisany na Portalu w zakładce „Płatności” oraz w tym Regulaminie.
 6. Koszty dostawy wskazane zostały na Portalu w zakładce „płatności”.
 7. Zawartość Portalu, w szczególności układ Portalu, treści, grafika, logo, zdjęcia, a także opisy i zdjęcia towarów podlegają ochronie prawnej. Sklep Sanogama nie wyraża zgody na kopiowanie treści będących jego własnością bez pisemnego zezwolenia.
 8. Opisy towarów znajdujące się na Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz identyfikacyjnym. Przed użyciem wyrobów medycznych należy zapoznać się z ulotką, zawierającą przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i informacje dotyczące stosowania wyrobu medycznego, bądź należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą, by dopasować właściwy wyrób. Przed pierwszym użyciem każdego innego wyrobu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
 9. Ceny towarów podane na Portalu są wyrażone w PLN, zawierają podatek VAT i nie zawierają kosztów dostawy.
 10. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 11. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian.
 12. Stosowane kupony rabatowe to bony, które są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych i marketingowych,  mają określony okres ważności.
 13. Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia.
 14. Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie.
 15. Kupujący zobowiązany jest do:
  – niedostarczania treści o charakterze bezprawnym;
  – sprawdzenia zawartości przesyłki;
  – korzystania z Portalu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu oraz ogólnymi zasadami korzystania z internetu.
 16. Regulamin może ulec zmianie. Każdego Kupującego podczas zakupu poprzez Portal obowiązuje wersja Regulaminu w treści aktualnej na dzień złożenia zamówienia i akceptowana przez Kupującego w momencie dokonywania zamówienia.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. W celu złożenia zamówienia na towary oferowane przez Sklep Sanogama na Portalu Kupujący zobowiązany jest wypełnić i wysłać drogą elektroniczną prawidłowo wypełniony elektroniczny formularz zamówienia.
 2. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia telefonicznie – wykorzystuje do tego nr podany na stronie www.sanogama.pl, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia jak, dane kontaktowe, dane wysyłki, nazwa i ilość towaru, sposób wysyłki, rodzaj płatności itp. Umożliwiające wystawienie dokumentów potwierdzających zakup. Po zawarciu umowy sprzedaży za pośrednictwem telefonu, Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację zawierającą potwierdzenie warunków umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie towaru będącego przedmiotem umowy sprzedaży, jego cenę, koszt dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z umową sprzedaży.
 3. Warunkiem przyjęcia przez Sklep Sanogama otrzymanego zamówienia do realizacji jest podanie przez Kupującego wszystkich informacji, które zawarto w formularzu zamówienia. Sklep Sanogama oświadcza, iż w związku z zamówieniem kontaktuje się z Kupującym lub odbiorcą zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonicznie.
 4. Wybór opcji „ kupuję i płacę” jest jednoznaczny z zamknięciem zamówienia i wiąże się z obowiązkiem zapłaty za wybrane towary oraz dostawę zgodnie z wygenerowanym na podstawie wypełnionego elektronicznego formularza zamówienia podsumowaniem zamówienia. Po wybraniu tej opcji zamówienie nie może zmienić zawartości lub zostać połączone z innym zamówieniem.
 5. W momencie wyboru opcji „ kupuję i płacę”, zostaje zawarta między Sklepem Sanogama a Kupującym umowa sprzedaży przez Sklep Sanogama towarów wymienionych w potwierdzeniu dokonanego zamówienia, przesłanego przez Sklep Sanogama Kupującemu drogą elektroniczną, po przyjęciu przez Sklep Sanogama zamówienia do realizacji.
 6. Dla danego zamówienia wiążąca jest cena obowiązująca w momencie jego złożenia.
 7. Kupujący, który składa zamówienie z obowiązkiem zapłaty, powinien dokonać zapłaty, za wyjątkiem płatności „za pobraniem”, gdzie płatność następuje przy odbiorze. W przypadku braku zaksięgowania płatności we wskazanym terminie, zamówienie zostanie anulowane, o czym Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 8. Przygotowanie zamówienia i wysyłka towarów następuje nie później niż w ciągu 7 dni roboczych licząc od zaksięgowania wpłaty za zamówienie dokonanej za pośrednictwem szybkiego przelewu internetowego Przelewy 24 lub płatności kartą kredytową.
 9. Sklep Sanogama zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia w przypadkach, gdy:
  – elektroniczny formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a Sklep Sanogama nie może skontaktować się z               Kupującym w celu weryfikacji jego danych teleadresowych;
  – towar został wycofany z obrotu lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej po złożeniu zamówienia;
  – zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem przez Sklep Sanogama przepisów prawa dotyczących prowadzenia       obrotu wyrobami medycznymi lub innego obowiązku wynikającego z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Zawarcie umowy sprzedaży ze Sklepem Sanogama i akceptacja postanowień Regulaminu oznacza wyrażenie zgody na wystawienie i udostępnienie Kupującemu faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Wyrażenie zgody na udostępnianie faktur w formie elektronicznej jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania faktur w wersji papierowej. Sklep może wystawić inny dowód sprzedaży w postaci paragonu, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na taką formę księgową.
 11. Sklep Sanogama wystawia fakturę elektroniczną w momencie wysyłki zamówienia z magazynu. Link do pobrania faktury w formie PDF zostanie wysłany Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez Kupującego przy składaniu zamówienia lub przy zakładaniu konta użytkownika. Dodatkowo użytkownik zarejestrowany będzie mógł pobrać fakturę po zalogowaniu do konta użytkownika w portalu www.sanogama.pl. Wysłanie przez Sklep Sanogama linku do pobrania faktury, korekty faktury w formie PDF jest jednoznaczne z odbiorem tych dokumentów przez Kupującego.

§ 4 PŁATNOŚCI I DOSTAWA TOWARÓW

 1. Kupujący uiszcza cenę zamówionego towaru i dostawy w jeden z dostępnych sposobów:
  – kartą kredytową;
  – szybkim przelewem internetowym (Przelewy 24);
  – płatność BLIK;
  – Apple Pay;
  – Google Pay.
 2. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie operatora transakcji Przelewy24, należy skontaktować ze Sklepem Sanogama za pośrednictwem: infolinii, maila, bądź udostępnionego formularza kontaktowego.
 3. Kupujący w elektronicznym formularzu zamówienia wybiera sposób dostawy.
 4. Termin dostawy zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej może się różnić w zależności od wybranego spedytora.
 5. W przypadku, gdy zamówienie nie może zostać poprawnie i terminowo doręczone z winy Kupującego (błędny adres /niepełne dane/ odmowa przyjęcia), Sklep Sanogama zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami ponownego transportu zgodnie z aktualnym cennikiem dostaw.
 6. Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej Kupujący zobowiązany jest sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu podczas transportu. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowania, taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia należy odmówić przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktować się ze Sklepem Sanogama za pośrednictwem: formularza kontaktowego, poczty elektronicznej bądź telefonicznie w celu poinformowania o uszkodzonej przesyłce.
 7. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki z uwagi na uszkodzenie jej opakowania, po otrzymaniu od Kupującego informacji w tym zakresie Sklep Sanogama, według wyboru Kupującego, ponownie wyśle Kupującemu zamówione towary lub dokona Kupującemu zwrotu wartości zamówienia oraz kosztów dostawy.

§ 5 REKLAMACJE

 1. Sklep Sanogama zobowiązany jest do sprzedaży Kupującemu towarów niewadliwych. W razie niezgodności towaru z umową bądź w zakresie nieprawidłowości w świadczeniu usług drogą elektroniczną Kupujący powinien zgłosić reklamację, zgodnie z zamieszczonym formularzem na stronie sanogama.pl.
 2. Jeżeli towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep Sanogama niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony przez Sklep Sanogama.
 3. Reklamowane towary należy dostarczyć do Sklepu Sanogama, po wcześniejszym uzupełnieniu formularza reklamacyjnego dostępnego na sanogama.pl .
 4. Sklep Sanogama ustosunkuje się do zgłoszonego przez Kupującego żądania w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia żądania.
 5. W przypadku odrzucenia reklamacji przez Sklep Sanogama Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępnych na : http://ihgd.pl/ lub http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROT TOWARÓW

 1. Wyroby medyczne wydane ze Sklepu Sanogama nie podlegają zwrotowi. Nie dotyczy wyrobów medycznych zwracanych do Sklepu Sanogama z powodu wady jakościowej, niewłaściwego ich wydania które mogą zostać zwrócone do Sklepu Sanogama na zasadach opisanych w zakładce § 5 reklamacje.
 2. W przypadku towarów innych niż wskazane w ust. 1 (powyżej), Kupujący będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, określonych poniżej:
  – jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep,   Sklep Sanogama nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  – Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów(koperta/pudełko).
  – W przypadku terminowego odstąpienia od umowy oraz terminowego dostarczenia zwracanego zamówienia do Sklepu,    Sklep Sanogama zwróci Konsumentowi całość otrzymanej od Konsumenta płatności.
 3. Konsument może zrezygnować z części lub całości zamówionych towarów wysyłając w terminie 14 dni od dnia odebrania przesyłki zawierającej towary „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy” za pomocą formularza dostępnego sanogama.pl
 4. Zwrot towarów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towarów przed jego upływem.
 5. Odesłanie zwracanych towarów powinno być w oryginalnym opakowaniu, z oryginalnymi banderolami, bez jakichkolwiek znamion ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego.
 6. Sklep Sanogama zwraca Konsumentowi uiszczoną przez niego płatność korzystając z tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument. Zwrot płatności dokonywany jest przez Sklep Sanogama niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sklep Sanogama może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania przesyłki zawierającej zwracane towary lub dowodu jej odesłania.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów,w których:
  – przedmiotem umowy są towary, które po dostarczeniu w zapieczętowanym opakowaniu zostały otwarte, oraz których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Sklep Sanogama zapewnia ochronę danych osobowych Kupującego i przetwarzanie ich zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupujących Sklep Sanogama podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług.
 3. Na każdym etapie poprzez zgłoszenie przesłane na bok@sanogama.pl można skorzystać z prawa do :
  – bycia zapomnianym – użytkownik/klient może wyrazić chęć całkowitego usunięcia jego danych osobowych oraz np. historii zamówienia,
  – sprzeciwu i ograniczenia przetwarzania – użytkownik/klient może, pomimo wcześniejszej zgody, zablokować przetwarzanie niektórych danych, np. numeru telefonu, adresu mailowego;
  – usunięcia konta z serwisu;
  – wycofania wcześniejszych zgód, w tym marketingowych;
  – sprostowania danych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sklepem.

§ 8 KONTAKT

W razie wątpliwości lub problemów z korzystaniem z zakupionych w Sklepie Sanogama towarów Kupujący może skontaktować się z Sklepem Sanogama za pośrednictwem :

– Naszej infolinii: +48 576 123 132
– E-mail: bok@sanogama.pl
– Korespondencją listowną kierowaną na:

SANOGAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Jerzego Waszyngtona 34/36,
81-342 Gdynia